Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa


II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ekspertów - badaczy sztuk walki i humanistów "Sztuki walki, sporty walki, humanizm - budo, kakugi, jindo".


Targowiska - Krosno, 25-26 kwietnia 2008

W przeciwieństwie do bardziej znanych sportów walki (judo, sportowe odmiany karate), oryginalne sztuki walki są bardzo słabo znane, często błędnie rozumiane i w małym stopniu wspierane, wbrew ich ogromnemu potencjałowi aksjologicznemu. Toteż celowe są spotkania specjalistów - praktyków i ludzi nauki dla poważnego namysłu nad wskazaną dziedziną i jej pogłębionej eksplikacji. Temu głównie służyła odbyta w Krośnie i Targowiskach międzynarodowa konferencja.

 

Konferencja ta stanowiła kontynuację zorganizowanej w Rzeszowie w 2003 roku pierwszej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Humanistyczna teoria sztuk walki i sportów walki - koncepcje i problemy". Służyć miała wymianie wyników najnowszych badań i koncepcji teoretycznych. Stanowiła kolejny krok w kierunku integracji krajowego i światowego środowiska badaczy sztuk walki i sportów walki w perspektywie przewidywanego II Światowego Kongresu Naukowego Sportów Walki i Sztuk Walki. Była to także okazja do spotkania badaczy zrzeszonych w międzynarodowym Komitecie Badań Naukowych Stowarzyszenia Idokan Polska, współpracujących z Kolegium Redakcyjnym (Radą Redakcyjną i Radą Naukową) Rocznika Naukowego "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture" (IRK-MC), specjalistów spoza tego grona oraz zaproszonych gości.

Przewidziano trzy główne zagadnienia, do których wstępem były zamówione wykłady kluczowe: 1) Filozofia, socjologia i pedagogika dalekowschodnich sztuk walki i sportów walki; 2) Od hoplologii do holistycznej antropologii sztuk walki; 3) Sztuki walki i sporty walki w perspektywie standardów szkół wychowania fizycznego wszystkich typów.

Temu niecodziennemu wydarzeniu naukowemu patronowały następujące instytucje: International Association of Sport Kinetics (IASK), European Academy for Carpathian Euroregion (EACE), Ambasada Japonii w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Preszowski (Preąov, Słowacja), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Stowarzyszenie Idokan Polska i Redakcja Rocznika Naukowego "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture" oraz Redakcja pisma "Archives of Budo". Natomiast bezpośrednim organizatorem konferencji był Wydział Wychowania Fizycznego UR. Wydział ten we wrześniu 2006 zorganizował w Rzeszowie I Światowy Kongres Naukowy Sportów Walki i Sztuk Walki, którego echem są słowa uznania także w Japonii1.

Konferencja odbyła się pod oficjalnym patronatem Ambasady Japonii w Polsce. Komitetowi Naukowemu przewodniczył prof. Wojciech J. Cynarski (7 dan jujutsu, 5 dan karate). Wśród uczestników znalazło się wielu znakomitych uczonych i autorytety środowiska sztuk walki, jak meijin Lothar Sieber (10 dan jujutsu, 10 dan karate), hanshi Jan Słopecki (9 dan jujutsu), prof. Taketo Sasaki (7 dan judo, dyrektor Japanese Budo Academy), dr Zbigniew Bujak (6 dan taekwondo), dr Abel A. Fugueiredo (5 dan karate). W obradach uczestniczyło czynnie ok. 40 osób, co w połączeniu z zespołem organizatorów, międzynarodowym Komitetem Naukowym i zaproszonymi gośćmi daje liczbę ok. 80 uczestników z 15 krajów. Na podstawie zgłoszeń uczestników przygotowano i opublikowano wydawnictwo typu Proceedings2, zwierające 32 abstrakty prac w języku angielskim. Do programu naukowego konferencji zostało zakwalifikowanych 25 prezentacji. Oprócz wymienionego Proceedings uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające czynny udział w konferencji.

Wybrane prace zostaną opublikowane w anglojęzycznej monografii: Martial Arts and Combat Sports - Humanistic Outlook. Pozostałe mają zostać przekazane do redakcji dwóch patronujących tej imprezie specjalistycznych pism. Oczywiście o publikacji poszczególnych prac zdecydują recenzenci.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - prof. Kazimierz Obodyński - wyraził chęć organizowania kolejnych podobnych konferencji naukowych. To ważna deklaracja z racji wskazywanej zgodnie przez uczestników konieczności dalszej konsolidacji międzynarodowego środowiska badaczy fenomenu sztuk walki i wyraźnej potrzeby dalszych pogłębionych, multidyscyplinarnych studiów w tym zakresie.

P.S.

Szczegółowe sprawozdanie z tejże Konferencji zostanie zamieszczone w IX tomie Rocznika Naukowego "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture".

1 Uczestników konferencji w Krośnie i Targowiskach poinformował o tym fakcie prof. Taketo Sasaki.

2 W.J. Cynarski [ed.], Budo, kakugi, jindo - Martial arts, combat sports, humanism, 2nd International Conference Proceedings, April 25-26 2008, Rzeszów University Press, Rzeszów 2008 (ISBN 978-83-7338-369-2).