Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Europejska Komisja Sztuk Walki


Europejska Komisja Sztuk Walki (wcześniej pod nazwą European Jujutsu and Kobudo Committee) jest elitarną radą ekspertów i autonomiczną jednostką regulaminową. Została powołana w roku 2010. Do końca roku 2016 kierował nią - jako przewodniczący - dr Jan Słopecki, a siedzibą była Warszawa. Na skutek przekazania kierownictwa prof. Wojciechowi J. Cynarskiemu, aktualną siedzibą jest Strzyżów. Logo EMAC jest odradzający się z ognia zielony feniks i napis European Martial Arts Committee. Od stycznia 2017 obowiązuje nowy Regulamin będący modyfikacją poprzedniego.


Bardzo dziękuję panu dr. Janowi Słopeckiemu (10 dan, hanshi), który wycofał się z działalności, za jego dotychczasową pracę. Będę się starał to dzieło kontynuować.Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski

chairman/president
Regulamin Europejskiej Komisji Sztuk Walki / European Martial Arts Committee (EMAC)


1.Europejska Komisja Sztuk Walki jest Komisją, w skład której wchodzą mistrzowie sztuk walki, posiadający długoletni staż treningowy i dydaktyczny. W stosunku do osób nagrodzonych tytułem Expert-Professor of Martial Arts wymagany jest tytuł Grand Master lub co najmniej 8 dan (lub odpowiednik) w danej metodzie czy stylu.

2.Nazwa Komisji jest prawnie zastrzeżona.

3.Terenem działania Komisji jest obszar Europy oraz inne kraje świata; siedzibą Komisji jest miejsce zamieszkania urzędującego przewodniczącego/prezydenta.

4.Dla właściwego realizowania celów Komisja prowadzi swoją działalność w kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Komisja w ramach swojej działalności współpracuje z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami naukowymi, szkołami sztuk walki, pod warunkiem zachowania swojej tożsamości (niezależności) organizacyjnej.

6. Komisja działa zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.

7. Komisja samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne.

8. Głównymi celami działalności tej Komisji są:

a) przyznawanie tytułu Eksperta-Profesora sztuk walki (Expert-Professor of Martial Arts) zasłużonym nauczycielom sztuk walki.

b) rozwój nauki w obszarze sztuk walki,

c) organizowanie kursów na uprawnienia międzynarodowe nauczyciela sztuk walki,

d) organizowanie szkoleń i seminariów, popularyzacja sztuk walki.

9. Komisja używa odznaki i pieczęci.

10. Wyróżnienie nauczyciela sztuk walki tytułem honorowym Eksperta-Profesora Sztuk Walki powinno być oparte na merytorycznej i dogłębnej analizie sylwetki mistrza. Kandydat powinien mieć wybitne osiągnięcia dydaktyczno-naukowe, powinien mieć duży wkład pracy w rozwój i popularyzację sztuk walki. Musi przestrzegać kodeksu etycznego i tradycji danej sztuki walki, zarówno w dojo i w życiu prywatnym. Przygotowanie i weryfikacja wszelkich informacji o kandydacie powinna być należycie przeprowadzona, z troską o dostarczenie pełnego opisu sylwetki mistrza.

11. Akt wręczenie odznaczenia i tytułu Experta-Profesora Sztuk Walki powinien odbywać się z należytą troską o prestiż i rangę przyznawanego tytułu.

12. EMAC może prowadzić działalność naukową i publikacyjną związaną z obszarem sztuk walki.

13. EMAC powinna prowadzić działania strategiczne w celu unormowania i wprowadzenia międzynarodowego projektu uzyskiwania uprawnień zawodowych nauczyciela sztuk walki.

14. EMAC może prowadzić szkolenia i kursy na uprawnienia zawodowe, wydawać stosowne licencje międzynarodowe nauczyciela sztuk walki.

15. EMAC może przyznawać stopnie mistrzowskie i tytuły honorowe w sztukach walki.

16. Wymagania stawiane kandydatom przy weryfikacji do przyznania tytułu i medalu "Expert-Professor of Martial Arts":

a) Kandydat musi przestrzegać tradycyjnego systemu wartości i kodeksu etycznego sztuk walki.

b) Kandydat powinien wykazać się wybitnymi osiągnięciami dydaktycznymi.

c) Kandydat powinien być autorem publikacji dotyczących obszaru sztuk walki.

d) Kandydat powinien brać czynny udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych.

e) Kandydat powinien mieć ustaloną pozycję wśród europejskich/azjatyckich/merykańskich nauczycieli sztuk walki.

f) Kandydat musi posiadać (minimum) trzydziestoletni staż treningowy w danym stylu czy metodzie.

g) Kandydat powinien posiadać stopień co najmniej 8 dan (w wyjątkowej sytuacji można odstąpić od tego wymagania, kiedy staż treningowy, wiek kandydata oraz jego osiągnięcia dydaktyczne wskazują niezbicie, że osiągnął on poziom profesorski).

17. Struktura organizacyjna Komisji (EMAC) i tryb wyborczy:

a) Prezydium EMAC składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 1-3 sekretarzy

b) Przewodniczący i wiceprzewodniczący wybierany jest pośród osób nagrodzonych tytułem "Experta-Professora Sztuk Walki" (Expert-Professor of Martial Arts) na okres sześciu lat.

c) Sekretarzy wybierają przewodniczący i v-ce przewodniczący na okres sześciu lat.

d) Członek Komisji (member) wyłaniany jest na okres czterech lat przez prezydium komisji. Osoby te biorą udział w budowaniu prestiżu Komisji.

18. Siedziba (biuro) działania EMAC związane jest z miejscem zamieszkania przewodniczącego.

19. Kapitułę medalu tworzą osoby nagrodzone tytułem Expert-Professor of Martial Arts.

20. Osoby odznaczone tytułem - wchodzące w skład kapituły medalu - swoim zachowaniem budują i wzmacniają rangę i prestiż tego odznaczenia.

21. Sposób wyłaniania kandydatury do odznaczenia medalem:


Mistrzowie wchodzący w skład EMAC współpracują z Prezydium Komisji, proponują kandydatów (mistrzów) do odznaczenia w formie pisemnej, przedstawiając szczegółową analizę dorobku zawodowego kandydata z merytorycznym uzasadnieniem jego kandydatury, dbają o dostarczenie wszelkich informacji o stopniach dan, wieku osiągniętego przez kandydata, przedstawiają opinie o stronie etyczno-moralnej kandydata oraz dostarczają dokumentację dotyczącą jego pozycji międzynarodowej. Po sprawdzeniu przedstawionych informacji, w wyniku dyskusji i głosowania Komisja może przyznać tytuł większością 2/3głosów.


Executive Committee of EMAC

 • Chairman - Wojciech J. CYNARSKI, 10 dan (2018-2024), kaiden shihan
 • Deputy - Lothar SIEBER, 10 dan (2018-2024), 12 dan of EMAC
  Secretaries (for years 2022-2026)
 • GM Zbigniew SAWICKI, 10 dan, Polish Traditional Sabre Fencing (Signum Polonicum)
 • Wiesław BŁACH, 8 dan judo / Poland
 • Anatoliy LOZOVYY, 6 dan karate (Gosoku-ryu) / Ukraine

Members - Experts awarded by EJKC/EMAC - 2010-2022 – Professors of EMAC
 • Roland HABERSETZER, 9 dan karate, hanshi (Tengu-ryu) / France
 • Lothar SIEBER, 10 dan karate & jujutsu, meijin, 8 dan iaido, hanshi (Jiu-Jitsu u. Karate Schule L. Sieber) / Germany
 • Wojciech J. CYNARSKI, 10 dan ido, 9 dan jujutsu & karate, hanshi (Idokan) / Poland
 • Roland J. MAROTEAUX, 9 dan aiki-jujutsu, hanshi (Takeda-ryu Maroto-ha) / France
 • Franz STRAUSS, 10 dan judo-do & jujutsu / Austria
 • Jan SŁOPECKI, 10 dan jujutsu, hanshi (Mukashi-to Kindai) / Poland
 • Keith R. KERNSPECHT, 10 toan kung-fu (WingTsun), 8 dan karate / Germany
 • Hannelore SIEBER, 9 dan jujutsu & karate (Jiu-Jitsu u. Karate Schule L. Sieber) / Germany 
  (R. Cavalcanti, 7 dan Bjj from Brazil was awarded by IMAC in Głogów, but it is against the Regulations of EMAC - he should be holder of a higher degree)
 • Sergio MOR-STABILINI, 9 dan karate, 7 dan kobudo & kenjutsu (Tenshinshoden Katorishinto-ryu) / Italy
 • M. N. M. SHAPIE, 9 dan silat (Malaysian silat) / Malaysia


(marzec 2023)