Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Kontakt

Stowarzyszenie Idokan Polska w Rzeszowie


Siedziba: ul. Cicha 2a, pok. 04, 35-959 Rzeszów, Polska / Poland


Tel.: 017-2761208, e-mail: cynarski@ur.edu.pl / ela_cyn@wp.pl


Do korespondencji:


Komisja Badań Naukowych SIP (Committee of Scientific Research IPA), ul. Zawale 27, PL - 38-100 Strzyżów


Administrator strony Adrian Piórko


e-mail: adrian.piorko@idokan.pl


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Na stronie internetowej Stowarzyszenia Idokan Polska w Rzeszowie prezentowane są wizerunki oraz dane osobowe członków Stowarzyszenia oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Przetwarzanie tych danych jest związane ze statutową działalnością Stowarzyszenia w oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)


Osoby, które chcą wystąpić z wnioskiem o usunięcie ich danych osobowych dotychczas prezentowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia mogą kontaktować się w tej sprawie z e-mail: cynarski@ur.edu.pl / wojciech.cynarski@idokan.pl


Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Idokan Polska w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów;

2) Przetwarzamy dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością statutową Stowarzyszenia oraz upublicznianiem informacji o działalności Stowarzyszenia. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (członkowie, współpracownicy, uczestnicy organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń).

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa;

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;

5) Przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

- sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- wniesienie skargi do organu nadzorczego.


OŚWIADCZENIE


Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wyrażam zgodę na publikację na stronie Internetowej Stowarzyszenia Idokan Polska w Rzeszowie moich danych osobowych:

- imię i nazwisko

- wizerunek

- inne (proszę określić)


....................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osoby oświadczającej


Wiem, że administratorem moich danych jest Stowarzyszenie Idokan Polska w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów, jak również o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, a cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.


....................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osoby oświadczającej